Trwa nabór ekspertów do oceny merytorycznej złożonych w ramach FIO – Małopolska Lokalnie Południe wniosków. Ekspertem może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe wymagania:
• posiada wykształcenie wyższe min. licencjat
• posiada min. 2-letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne na przestrzeni ostatnich 4 lat we wdrażaniu przedsięwzięć projektowych w tym w zakresie
opracowywania, realizacji i rozliczania projektów.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny wniosków, brać udział w szkoleniach przed rozpoczęciem oceny wniosków. Wnioski będą oceniane przy użyciu formularza elektronicznego.

W ramach oceny merytorycznej zadania zawarta będzie z Ekspertem umowa wolontariacka, tzn., że Eksperci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia finansowego za wykonaną pracę. Ich czynności mają charakter czysto społeczny. Przypominamy, że będąc Ekspertem FIO zdobywasz potwierdzone umową doświadczenie w ocenie wniosków grantowych/o dofinansowanie, które może przydać się w Twojej pracy. Zachęcamy osoby zainteresowane, spełniające wymagania do wysyłania swoich zgłoszeń w formie maila na adres fundacja@fundacjahoryzont360.pl do dnia 12.04.2019 r.
Do maila proszę dołączyć CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych w ramach prowadzonej rekrutacji. Informacja o przetwarzaniu przez Fundację danych osobowych znajduje się na stronie www.fundacjahoryzont360.pl.