INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ HORYZONT360

W związku ze zmianami w zakresie przetwarzanie danych osobowych na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO informujemy:

Administratorem Danych Osobowych zgromadzanych w ramach działalności Fundacji Horyzont360 jest:

Fundacja Horyzont360
Wielogłowy 153
33-311 Wielogłowy

Administrator będzie przetwarzać dane w celu udziału w projektach, skorzystania z innej formy wsparcia oferowanej przez Fundację lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w danym projekcie, skorzystania z innef formy wsparcia lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. Każdy kogo dane osobowe przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dzięki RODO:                     

 • wiesz, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy
 • korygujesz swoje dane – gdybyś znalazł błędy
 • możesz przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał                               
 • możesz zostać zapomnianym

Stosując RODO:       

 • przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w dany celu
 • przetwarzamy tylko te dane które są  koniecznie potrzebne  
 • uaktualnimy Twoje dane, monitorujemy ich  rzetelność i prawdziwość
 • chronimy Twoje dane, dbamy o ich poufność

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od specyfiki danego działania: czy jest to projekt, grant, kwestie związane z zatrudnieniem , przetwarzamy wyłącznie dane, które nam podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę.

Przetwarzamy Twoje dane gdy:

 • gdy wyraziłeś na to zgodę,
 • gdy rozpatrujemy Twój wniosek lub inną formę aplikowania (np. o udział w projekcie)
 • gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. ustawa o ubezpieczeniach, kodeks pracy itp.
 • gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np. oceniamy Twoją aplikację, kandydaturę, wniosek, badamy satysfakcję, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb).

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza Fundacja, gdy przetwarza dane osobowe. Są nimi:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości
 • zasada minimalizacji i adekwatności danych
 • zasada prawidłowości danych
 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych:
 • zasada integralności i poufności danych
 • zasada rozliczalności

 

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć celu przetwarzania. Konkretny okres wskazujemy w dokumentacji, którą przekazujemy osobom, których dane dotyczą.

 
Szczegółowe informacje znajdują się w PolitykawSerwisieInformacyjnym