W związku z realizacją mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, pn. Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak, Fundacja Horyzont360 zaprasza do składania ofert na „Opracowanie graficzne, skład, druk oraz dostawa albumu prezentującego unikalne zasoby naturalne, walory krajobrazowe i kulturalne oraz turystyczne gmin: Gródek nad Dunajcem (PL) oraz Gminy Lendak (SK)”. 

Termin składania ofert upływa 23.04.2020 r.

Szczegóły i dokumentacja  dotycząca zamówienia znajduje się na stronie  Baza Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30246