Fundacja Horyzony360 wraz z Firmą Wiśniowski wdraża różnego rodzaju projekty o tematyce proekologicznej. Przykładem jest projekt pt. EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt realizowany był do maja do października 2019 roku na obszarze Subregionu Sądeckiego i objął swoim zasięgiem aż 56 placówek oświatowych. Łącznie w ekologicznych warsztatach terenowych wzięło udział ponad 1000 młodych osób. Do szkół i przedszkoli przekazano walizki Młodego Ekologa, dzięki którym dzieci oraz młodzież same mogły zbadać czystość rzek, cieków wodnych, jezior oraz gleby.

Uczestnicy aktywnie włączali się w projekt- przygotowali i przeprowadzili badania czystości wody, a także analizy jej zanieczyszczenia. Ponadto w ramach konkursu fotograficznego wykonali zdjęcia ,,najpiękniejszych i najczystszych” rzek, cieków wodnych, jezior w ich miejscu zamieszkania. Najlepsze prace zostały nagrodzone podczas ,,Eko-eventu” – wydarzenia podsumowującego projekt 19 października 2019 roku.

Głównym celem projektu było uświadomienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym uczęszczającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli na obszarze Subregionu Sądeckiego, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie, a także popularyzacja świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Sądecczyzny.

Potrzeba realizacji działań w obszarze edukacji ekologicznej wynika z faktu stale postępującej degradacji środowiska naturalnego, między innymi poprzez jego zanieczyszczanie. Na tle województwa, Sądecczyzna wyróżnia się przede wszystkim swoimi walorami krajobrazowymi oraz bogactwem i różnorodnością form ochrony przyrody, które sprzyjają rozwojowi turystyki aktywnej. W okresie letnim rozwój turystyki i sportów koncentruje się wokół szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo zbiorników i cieków wodnych – rzeki Dunajec, Poprad i Ropy oraz Jeziora Rożnowskiego i Klimkówki. Przez cały rok, a w okresie zimowym w szczególności, uprawianiu aktywności sprzyjają wzniesienia Beskidu Sądeckiego. Rozwojowi przemysłów czasu wolnego oraz turystyce zdrowotnej służą także cieszące się dużą popularnością miejscowości uzdrowiskowe. 

Aby zachować ten unikalny zasób konieczne jest podejmowanie ciągłych działań w obszarze edukacji ekologicznej oraz prowadzenie akcji chroniących środowisko naturalne. Dlatego też Fundacja Horyzont360 wraz z Firmą Wiśniowski wdraża przedsięwzięcia proekologiczne. Zachęcamy do udziału w nich dzieci, młodzież oraz mieszkańców, a także turystów odwiedzających obszar Sądecczyzny. Wspólnymi siłami musimy dążyć do zrównoważonego rozwoju, a pierwszym krokiem jest po prostu „sprzątnie za sobą”. Po odpoczynku na Sądecczyźnie czy w innym regionie kraju, zabierajmy ze sobą opakowania po naszych napojach, czy przekąskach oraz inne wytworzone przez nas śmieci. Nie pozostawiajmy ich nad wodą czy przy drodze, tylko wrzućmy do odpowiedniego kontenera z odpadami. Zwykłe schylenie się po papierek z cukierka i wyrzucenie go do kosza, dla nas znaczy niewiele, ale dla środowiska, lasu i wody to bardzo dużo. Chrońmy naszą planetę- to jedyny dom jaki mamy.