Bądź Eko Fanem

W ramach projektu Bądź Eko Fanem 49 placówek oświatowych z terenu Województwa Małopolskiego wzięło udział w szeregu działań mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw pro ekologicznych i prozdrowotnych wśród młodych mieszkańców Subregionu Sądeckiego.  Wszystkie placówki biorące udział w projekcie otrzymały Walizki eko badacza, będące pomocą dydaktyczną do badania jakości wody (rzek, potoków) w najbliższej okolicy oraz materiały dydaktyczne w postaci quziów, krzyżowek, zgadywanek o tematyce ekologicznej.

W związku z covid-19 warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich odbyły się w formie elektronicznej poprzez film edukacyjny pn. Jak młody człowiek może badać czystość gleby i wody”. Zaprezentowany został sposób analizy czystości wody i gleby, ukazane zostały  metody dbania o środowisko naturalne. Ponadto w filmie przedstawione zostały zasady udzielania I pomocy przedmedycznej oraz podstawowe zasady higieny i ochrony przed wirusami. 

Zajęcia dla najmłodszych, czyli przedszkolaków odbyły się w formie stacjonarnej. Trenerzy prowadzili warsztaty z zachowaniem wszelkich standardów higienicznych. Dzieci otrzymały także malowanki/zgadywanki  o tematyce ekologicznej. 

Placówki oświatowe zrekrutowane do projektu wzięły udział w konkursie Czysta Rzeka poprzez zgłoszenie  rzeki/potoku/cieku wodnego/zbiornika wodnego, która zdaniem uczestników projektu (uczniów) powinna zostać wyróżniona jako czysta i zadbana. Uczniowie wykonali ocenę jakości wybranej rzeki za pomocą przekazanych do szkół przyrządów pomiarowych a następnie opisali dlaczego ich rzeka powinna wygrać konkurs na „Czystą rzekę”; przesyłając również zdjęcia z badania wody. Komisja wybrała trzy najlepsze prace konkursowe. 

 

W konkursie Czysta Rzeka zwycięzcami są:

  1. Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
  2. Szkoła Podstawowa w Wilczycach
  3. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek w Nowym Sączu.

W ramach projektu organizowany był również Festiwal Czysta Woda, który odbył się w dn. 26.09.2020. 

Głównym celem Eko Eventu była popularyzacja działań proekologicznych oraz promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców małopolski w tym Subregionu Sądeckiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży. W ramach imprezy zorganizowano festiwal biegowy wokół Jeziora Rożnowskiego- Bieg do źródła oraz Eko-festiwal- działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbyły się zajęcia warsztatowe o tematyce proekologicznej- energii odnawialnej, pierwszej pomocy, ponownego wykorzystania odpadów, życia w zgodzie z naturą,  gry i zabawy, zajęcia z bezpiecznej wspinaczki z GOPR. Najważniejszą częścią Eko Eventu było spotkanie ze znanym podróżnikiem – Aleksandrem Dobą, który opowiadał  co dzieje się na świecie w związku z zaśmiecaniem naszej planety, jakie skutki powoduje zaśmiecanie wód powierzchniowych; zaprezentował  zdjęcia oraz filmy ze swoich podróży na których widać jak niszczymy życie na ziemi.

W ramach projektu organizowane były też konkursy pro ekologiczne dla Młodych.

  1. ,,Ekologia oczami Młodych” Cel: Konkurs ma na celu zachęcenie młodych osób do szerzenia ich własnym ,,językiem” postaw proekologicznych osoby młode miały wykonać film/ grę/ piosenkę/ plakat o tematyce proekologicznej.

W konkursie złożone zostały 23 prace, w których wykonanie zaangażowanych było: 75 dzieci i młodzieży. Komisja postanowiła przyznać nagrody w trzech kategoriach wiekowych: 4-8 lat, 9-12 lat i 13-18 lat. Komisja oceniła i przyznała punkty każdej zgłoszonej pracy. Kryteria oceny obejmowały: Zgodność z tematyką konkursu 0-5 PKT, Ogólne wrażenie estetyczne pracy 0-5 PKT, Oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia 0-8 PKT

 Laureaci konkursu „Ekologia Oczami Młodych”:

Grupa wiekowa 4-8 lat: Alicja Chojnacka,  wiersz pt. Przyszłość

Grupa wiekowa 9-12 lat: Joachim Jabłoński: piosenka-rap pt. Problemy świata

Grupa wiekowa 13-18 lat: Weronika Janeczek, Anna Szumacher film edukacyjny pt. Stwórzmy Eko Planetę

2. Mini Granty ekologiczne- Mini Eko

Cel: wzbudzenie w młodych osobach zainteresowania tematyką ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego; aktywizacja społeczności lokalnej do działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W ramach konkursu złożonych zostało 16 wniosków na realizację mini grantów ekologicznych, z czego dofinansowanie otrzymało 15. Do realizacji działań zaangażowanych było 67 osób młodych!

W ramach przyznanych mini grantów odbyły się m.in. pikniki ekologiczne, podczas których sprzątano najbliższą okolicę. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne o tematyce proekologicznej do szkół i przedszkoli, zorganizowane zostały przedstawienia nawiązujące do postaw pro ekologicznych. 

 

 

Broszura powstała w ramach projektu „Bądź Eko Fanem” – współfinansowanego ze środków w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

 

 

Broszura edukacyjna dla klas I-III szkół podstawowych: POBIERZ
Broszura edukacyjna dla klas IV-VIII szkół podstawowych: POBIERZ

Kody QR do pobrania:

Broszurka IV_VIII QR

Broszurka I_III QR