Operacja pn. Promocja przedsiębiorczości lokalnej LGD Korona Sądecka poprzez stworzenie filmu promocyjnego i platformy internetowej projektu grantowego pn. „Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD „KORONA SĄDECKA” objętego umową nr 01596-6935-UM0620136/20 zawartą w dniu 14.07.2020r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie quizu internetowego promującego postawy proprzedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży a także promocja obszaru LGD jako miejsca przyjaznego przedsiębiorczości poprzez utworzenie filmu oraz platformy internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie strony internetowej oraz filmu promujących przedsiębiorczość lokalną,
opracowanie quizu promującego postawy proprzedsiębiorcze dla dzieci i młodzieży oraz zakup gadżetów
promujących lokalną przedsiębiorczość obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”. Liczba odbiorców – 50 osób.

Plakat Fundacja Horyzont360-