Szanowni Państwo, Gmina Gródek nad Dunajcem w partnerstwie z Fundacją Horyzont360 i Gminą Lendak ze Słowacji zaprasza mieszkańców, turystów oraz przedstawicieli władz, biznesu NGO, instytucji do konsultacji planowanego do realizacji projektu „Utworzenie transgranicznych centrów turystyki i rekreacji w Gminie Gródek nad Dunajcem i Gminie Lendak”.

Z załączniku do pobrania znajdziecie Państwo krótką informację o projekcie – tutaj załącznik do opisu – mapę znajdziecie Państwo tutaj i i  tutaj

Dámy a páni, Gmina Gródek nad Dunajcem v partnerstve s Nadáciou Horyzont360 a Gmina Lendak zo Slovenska pozýva obyvateľov, turistov a predstaviteľov úradov, podnikateľských mimovládnych organizácií a inštitúcií na konzultáciu pripravovaného projektu „Zriadenie stredísk cezhraničného cestovného ruchu a rekreácie v r. Gmina Gródek nad Dunajcem a Gmina Lendak“.

Krátke informácie o projekte nájdete v prílohe na stiahnutie –tu príloha k popisu – mapu nájdete tu i tu

Sugestie, pytania, uwagi należy zgłaszać mailowo na adres fundacja@fundacjahoryzont360.pl oraz pocztą (Fundacja Horyzont360, 33-311 Wielogłowy 153 z dopiskiem „ konsultacje PL-SK). Przesyłając uwagi należy podać dane osobowe ( imię i nazwisko, adres email/telefon oraz powiązanie z regionem np. obszar zamieszkiwania, miejsce pracy, zajmowane stanowisko, przedstawicielstwo itp.). Termin trwania konsultacji od 01.09.2023 r.  do  15.09.2023 r. 

Návrhy, otázky a pripomienky zasielajte e-mailom na adresu fundacja@fundacjahoryzont360.pl a poštou (Fundacja Horyzont360, 33-311 Wielogłowy 153 s poznámkou „Konzultácie PL-SK). Pri zasielaní pripomienok uveďte osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailovú adresu/telefónne číslo a spojenie s regiónom, napr. oblasť bydliska, miesto výkonu práce, zastávaná funkcia, zastúpenie a pod.).
Termín zaslania pripomienok: 15. septembra 2023.

 

Dodatkowo, Lider i Partnerzy zapraszają na spotkanie konsultacyjne dnia 05 września 2023 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem celem omówienia projektu, jego założeń i zakresu w celu poznania Państwa opinii. 

Podsumowanie procesu partycypacji / Zhrnutie procesu účasti raport